(0)

Selecteer Regio

Onze voorstellen voor een betere VDAB-dienstverlening

De service van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling aan werklozen is in het algemeen goed, maar op een aantal punten sterk voor verbetering vatbaar. Welke bijsturingen zijn nodig?


Wat denken werkzoekenden over de VDAB-dienstverlening?

De VDAB moet meer rekening houden met de mens achter de werkloze. Vooral de aanpak naar allochtonen, ouderen, kortgeschoolden en arbeidsgehandicapten – de zogenaamde kansengroepen – kan fors beter. 

Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van 8005 werkloze ABVV-leden in 2007. 

Waarom deze enquête?

De VDAB heeft als taak werklozen aan een job te helpen. Sinds 2004 heeft elke werkzoekende recht op een gepaste begeleiding van de VDAB. Die dient rekening te houden met de persoonlijke situatie van de werkzoekende. Wat zijn de mogelijkheden en moeilijkheden van de werkzoekende? Heeft hij nood aan opleiding en werkervaring?

Het Vlaams ABVV steunt die zogenaamd sluitende aanpak (en werkte achter de schermen mee aan de voorbereidingen ervan) omdat ze de kansen op werk vergroot. Werk voor iedereen is nog steeds onze doelstelling. Niet de werkloosheidsuitkering moet beperkt worden in de tijd, wel de werkloosheid zelf.

Eind juni 2007 loopt die ‘sluitende aanpak’ af. Een uitgelezen moment voor een syndicale evaluatie. En daarvoor gingen we te rade bij de werklozen zelf. Waren ze tevreden over de begeleiding van de VDAB? Welke pijnpunten komen er naar boven en wat kan er beter? Het gebeurt slechts zelden dat de mening van werklozen wordt gevraagd. Als vakbond die ook de belangen van werklozen verdedigt doen we dat wel. Op basis van hun ervaringen formuleren we tenslotte beleidsaanbevelingen.

Gemiddeld is de werkzoekende vrij tevreden over de begeleiding van de VDAB. De sluitende aanpak is de kinderschoenen ontgroeid en gebeurt reeds op een degelijke manier.Op belangrijke onderdelen zijn er evenwel bijsturingen nodig, die we hieronder overlopen.

Het Vlaams ABVV zal deze bevindingen op tafel leggen bij de Vlaamse regering en bij de leiding van de VDAB. En erop wijzen dat de sluitende aanpak van werklozen niet alle problemen oplost: onvoldoende kwaliteitsvol werk (lage lonen gecombineerd met zware en onregelmatige werkroosters), werkloosheidsvallen en te hoge eisen bij de werkgevers spelen ook hun parten.

1. Werkzoekenden beter begeleiden

Het Vlaams ABVV is voorstander van het voortzetten van een kwalitatieve sluitende aanpak, zowel voor de kortdurig werklozen (de preventieve aanpak moet verhinderen dat ze langdurig werkloos worden) als voor de langdurig werklozen (de curatieve aanpak moet hen op weg zetten naar nieuwe jobkansen). Die aanpak moet leiden naar een duurzame job.

Maar meer dan nu gebeurt moet de VDAB daarbij niet alleen het beroepsprofiel van de werkzoekende in beeld brengen, maar ook diens persoonlijke wensen, verwachtingen en belemmeringen. Uit ons onderzoek blijkt dat laatste nog te weinig te gebeuren.

Ook moeten werklozen meer jobs krijgen aangeboden (momenteel ontvangt tweederde hooguit eenmaal per maand vacatures). Zeker kansengroepen, die al moeilijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt, moeten meer vacatures ontvangen. Uit ons onderzoek blijkt trouwens dat net zij het meeste gevolg geven aan vacatures die ze ontvangen.

2. Ook werkgevers zijn verantwoordelijk

Om de juiste werknemer bij de juiste vacature te krijgen ligt niet enkel een belangrijke verantwoordelijkheid bij de VDAB, maar ook bij de werkgevers. Zij moeten aantrekkelijke en kwaliteitsvolle jobs aanbieden, zonder onrealistische eisen te stellen in hun vacatures.

Ook aan de doorstroming in de ondernemingen moet worden gesleuteld via een modern personeelsbeleid (hrm). Openlijke en verdoken discriminatie van allochtone werkzoekenden ondermijnt hun kansen op werk.

Of moeten wij concluderen dat we in Vlaanderen met de VDAB een goede publieke arbeidsmarktdienst hebben, maar slechte managers in de ondernemingen?

3. Vacaturebanken uitzuiveren

Dat er evenveel werkzoekenden als vacatures zouden zijn klopt niet. Nu de databank met werkzoekenden is doorgelicht, wordt het tijd dat ook de databank met vacatures onder handen wordt genomen.

Een werkzoekende die de vacaturebank raadpleegt, stoot nu immers vaak op vacatures die reeds zijn ingevuld of op vacatures die meerdere malen (door verschillende interim-kantoren) werden ingevoerd.

4. Een snelle remedie

Niet elke werkzoekende die wil werken, heeft de nodige attitudes of competenties om dat te kunnen. Soms is de afstand tussen de werkzoekende en de eisen van de arbeidsmarkt te groot.

Er zijn plannen om de sluitende aanpak hier meer op af te stemmen. Dat is een goede zaak.

De aanpak volgens werkloosheidsduur (kort of lang) laat werkzoekenden die snel geholpen moeten worden – omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt zo groot is dat ze nog niet onmiddellijk in staat zijn te werken – te lang wachten.

Dit betekent concreet dat een snelle diagnose belangrijk is, waarna direct een intensief traject kan volgen dat de kansen van de werkzoekende verhoogt.

5. Beroepsopleiding

Een mogelijke stap naar werk is het volgen van een beroepsopleiding. Dit kan zowel op eigen initiatief als op voorstel van de VDAB.

Natuurlijk moet steeds ‘de kortste weg naar werk’ gevolgd worden. Maar een goede opleiding verhoogt de kans op duurzaam werk en op sociale promotie.

Uit ons onderzoek blijkt dat de VDAB daar nog te weinig op inspeelt: aan amper de helft van de kortdurig werklozen wordt de vraag gesteld en slechts een kwart volgt effectief een beroepsopleiding (vergelijkbare cijfers bij de langdurig werklozen).

Ook verschaft de VDAB te weinig info over het beroep dat men na de opleiding zal uitoefenen. Nochtans verwacht ze dat de werkzoekende na de opleiding elke passende vacature aanneemt.

Info over de arbeidsvoorwaarden zoals loon, arbeidsduur, arbeidsregime (ploegen en hun premies) etc. is belangrijk om een bewuste keuze te kunnen maken. De werkzoekende moet goed weten voor welk soort jobs hij zich engageert en wat de consequenties voor het thuisfront zullen zijn. Bovendien moeten alle belemmeringen (combinatie arbeid-privé, mobiliteit, …) ook vooraf duidelijk kunnen uitgesproken en weggewerkt worden.

Ook de samenwerking met de commerciële sector roept vragen op. De ervaringen in het buitenland wezen er reeds op dat opleiding niet meer aan bod komt bij commerciële begeleiders (deze beperken zich tot af en toe een begeleidingsgesprek of bijv. het aanbieden van een sollicitatieruimte).

De eerste tendensen in Vlaanderen wijzen ook in die richting. Als blijkt dat opleiding systematisch ontbreekt, terwijl de diagnose van de VDAB-begeleider net aangaf dat die noodzakelijk is, dan is dit voor ons een breekpunt voor de toekomst.

6. Leren op de werkvloer

Langdurig werkzoekenden kunnen een beroep aanleren op de werkvloer zelf (via een individuele beroepsopleiding – IBO). Dat blijkt zeer weinig te gebeuren. Ook leidt deze aanpak zelden tot een job: slechts een kwart vindt nadien werk.

Er zitten nog te veel verschillen op de duur van een opleiding voor hetzelfde beroep: werkgevers bepalen zelf te veel hoe lang een IBO moet duren. Dezelfde functies moeten dezelfde richtduur krijgen met een uitgewerkt opleidingsplan.

7. Jongeren

De veralgemening van het Steden- en Gemeenteplan Jeugdwerkloosheid die op stapel staat krijgt onze specifieke aandacht. Conclusies over hoeveel kortgeschoolde jongeren aan een job geholpen werden en hoe duurzaam die is, kunnen nog niet getrokken worden. Daarvoor is het veel te vroeg.

Maar net zoals voor de andere groepen werkzoekenden willen wij voor jongeren een werkwijze die vertrekt van een snelle diagnose en de juiste remedie op maat.

8. Ouderen (50+)

Voor de 50-plussers willen wij eerst bewijzen zien dat de arbeidsmarkt hen nog wil en dat werkgevers dus daadwerkelijk overgaan tot aanwerving.

De tewerkstellingspremie 50+ is tot nog toe geen hoogvlieger. De vacaturewerking van Jobkanaal voor 50-plussers ook niet.

Wij blijven bij ons standpunt dat je 50-plussers geen nodeloze zoekinspanningen kunt opleggen als er geen aantoonbaar resultaat kan behaald worden: een job op maat met een duurzaam karakter.

Lees ook

Zoek op trefwoord

VDAB werkzoekenden

Terug Top